Algemene voorwaarden

1. Definities

 

In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  • 4WD SHOP BE: 4WD SHOP BVBA tevens handelend onder de merknamen 4WD SHOP, RYE 4x4 & AGRI-LUX, Pedders Belgium
  • Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met 4WD SHOP in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  • Producten: het onderwerp van de overeenkomst tussen 4WD SHOP en Koper.

 

2. Identiteit

 

4WD SHOP is één van de merknamen van 4WD SHOP BVBA. Onze volledige firma-gegevens zijn:

 

4WD SHOP BVBA

Binkomstraat 50

3391 Meensel Kiezegem (afd. Tielt Winge)

BTW: BE 0655.792.947

 

Je kan ons bereiken via:

 

Telefoon: +32 (16) 90 64 05

E-mail: [email protected]4wdshop.be

 

 

3. Toepasselijkheid

 

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 4WD SHOP, alsmede op alle met 4WD SHOP aangegane overeenkomsten.

 

3.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 

3.3 Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

 

3.4 Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door 4WD SHOP is ingestemd.

 

3.5 4WD SHOP behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 

3.6 Door het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

 

3.7 4WD SHOP is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

4. Overeenkomsten

 

4.1 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 

4.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

 

4.3 Koper en 4WD SHOP komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van 4WD SHOP gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

 

4.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

 

5. Prijzen

 

5.1 Alle prijzen vermeld op de website, alsook in onze winkel zijn inclusief BTW.

 

5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

5.3 De Koper is de prijs verschuldigd die 4WD SHOP in haar bevestiging conform artikel 4.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door 4WD SHOP worden gecorrigeerd.

 

5.4 Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

 

6. Betaling

 

6.1 Bij bestelling via de website kan men op volgende manieren betalen:

 

  • Kredietkaart (Visa / Mastercard / American Express)
  • Bankcontact / Mister Cash
  • Paypal
  • Overschrijving

 

6.2 Bij het afhalen op het afhaalpunt kan men op volgende manieren betalen:

 

  • Contant

 

6.3 4WD SHOP kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

 

6.4 Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de adresbalk van uw browser.

 

6.5 In het geval door 4WD SHOP een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

 

6.6 Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. 4WD SHOP is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

 

6.7 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

 

6.8 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die 4WD SHOP, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 

6.9 In geval van niet tijdige betaling is 4WD SHOP bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

6.10 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is 4WD SHOP gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

 

7. Levering en leveringstijd

 

7.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft 4WD SHOP ernaar om bestellingen die voor 13.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd dient slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

 

7.2 Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. 4WD SHOP streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

 

7.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

7.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 

7.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

7.6 Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft 4WD SHOP het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

  

8. Gebreken en klachttermijn

 

8.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan 4WD SHOP schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

 

8.2 De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. 4WD SHOP is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

 

9. Recht van verzaking en ruilen

 

9.1 De Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna "W.M.P.C."), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in de winkel. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij 4WD SHOP. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan 4WD SHOP, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.

 

9.2 Indien de Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt 4WD SHOP binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan 4WD SHOP betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat 4WD SHOP van de Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

 

9.3 4WD SHOP is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 

9.4 Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

 

9.5 Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

 

9.6 Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de winkel van 4WD SHOP worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

 

10.1 Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.


10.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

11. Garantie en aansprakelijkheid

 

11.1 In beginsel geldt voor door 4WD SHOP geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, 4WD SHOP in kennis te stellen. Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

 

11.2 Indien 4WD SHOP om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

11.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van 4WD SHOP of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

11.4 Aanpassingen gedaan aan auto's of voertuigen met producten aangekocht bij 4WD SHOP zijn in sommige gevallen NIET voor gebruik op de openbare weg. 4WD SHOP kan niet aanprakelijk gesteld worden voor alle gevolgen van "offroad only" producten die gebruikt worden op de openbare weg. Bij twijfel welk product legaal is op je wagen of voertuig staan we je graag te woord.

 

12. Overmacht

 

12.1 In geval van overmacht is 4WD SHOP niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. 4WD SHOP is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.


12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

13. Intellectuele eigendom

 

13.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij 4WD SHOP, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

13.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 4WD SHOP, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

14. Persoonsgegevens

 

14.1 4WD SHOP zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Policy.


14.2 4WD SHOP neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.


15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


15.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van 4WD SHOP, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Vlaams-Brabant, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

16. Diverse bepalingen

 

16.1 De maatschappelijke zetel van 4WD SHOP BVBA is gevestigd te Binkomstraat 50, 3391 Meensel Kiezegem, met KBO nummer 0655.792.947 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan 4WD SHOP op voormeld adres of naar het e-mail adres [email protected]

 

16.2 Het afhaalpunt is gevestigd te Torenstraat 40 3384 Glabbeek


16.3 De 4WD SHOP klantenservice +32 (16) 90 64 05 is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.


16.4 4WD SHOP streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vier uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan 4WD SHOP, wordt de Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van 4WD SHOP een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.


16.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. DezeAlgemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en 4WD SHOP met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

Algemene Voorwaarden, 4WD SHOP BVBA 1 Juni 2015

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »